kinderalimenatie indexering

Wat is de Monica-Lewinsky-clausule?

Wat is de Monica-Lewinsky-Clausule

De (nieuwe) erfrechtregels geven aan dat de legitieme portie niet opeisbaar is voorzover die zou moeten worden uitbetaald door:

• de langstlevende echtgenoot waaraan de erfenis via de normale wettelijke verdeling is toe­gedeeld;

• de langstlevende echtgenoot die recht heeft op (vrucht)gebruik van de woning en de in­boe­del of op andere goederen;

• de langstlevende echtgenoot of levensgezel als dit in een clausule in het testament is bepaald.

De laatstgenoemde testamentclausule is de zogenaamde Monica Lewinsky-clausule en deze clausule maakt het mo­gelijk om bij testament te bepalen dat de kin­de­ren hun aanspraak tegenover de langstlevende echt­­ge­noot of levensgezel pas kunnen doen gelden bij het over­lijden van die echtgenoot of levens­ge­zel. Let op. ‘Levensgezel’ zoals in deze bepaling be­doeld, ben je niet zomaar. Er moet zowel een ge­meen­schap­pelijke huishouding worden gevoerd als een no­tarieel samenlevingscontract zijn ge­slo­ten.

Bij deze clausule wordt bepaald dat de legitieme portie als vordering pas opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende. Dit is van belang bij samenwonenden en bij testamentaire regelingen.

Waarom Monica Lewinsky?

De liefdesverhouding tussen de voor­ma­lige pre­sident en deze dame voldoet niet aan het hiervoor genoemde wettelijke cri­te­rium van levensgezel. Maar het is bedoeld aan te geven dat de kinderen geconfronteerd kunnen wor­­den met een jeugdige partner van vader (of moe­­der) die dezelfde leeftijd heeft als zij, of die zelfs nog jon­ger is. Het kan dan betekenen dat een kind lang moet wach­ten voordat het zijn/haar legitieme portie kan opeisen.