ouderdomspensioen en scheiding

Recht op een vergoeding bij ontslag?

Heb ik recht op een vergoeding als ik word ontslagen?

Word je ontslagen, dan heb je recht op een ontslagvergoeding. Deze ontslagvergoeding heet transitievergoeding. Dit geldt ook als je tijdelijke contract niet wordt verlengd. Je hebt ook recht op een transitievergoeding als je zelf ontslag neemt of een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengt, vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever.

De transitievergoeding kan gebruikt worden voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken, maar je bent daartoe niet verplicht.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

Hoe hoog de transitievergoeding is,  hangt af van je maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari 2021  maximaal € 84.000 bruto. Is je jaarsalaris hoger dan € 84.000, dan is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Hoe wordt de transitievergoeding uitbetaald?

Er zijn geen wettelijke regels over de uitbetaling. Wel staat in de wet dat u recht heeft op wettelijke rente vanaf 1 maand na het einde van de arbeidsovereenkomst. De werkgever zal dus voor die tijd de transitievergoeding meestal hebben betaald.

Als de werkgever de transitievergoeding niet betaalt, kun je een claim indienen bij de rechter  binnen 3 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Wanneer is er geen recht op een transitievergoeding?

In de volgende gevallen is er geen recht op een transitievergoeding:

  • 1) ontslag door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door uzelf;
  • 2) bij ontslag voor 18 jaar en niet meer dan 12 werkuren per week;
  • 3) bij het bereiken van de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd;
  • 4) bij failliet, heeft uitstel van betaling (‘surseance van betaling’) of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van de werkgever;
  • 5) als bij cao is een voorziening voor een transitievergoeding opgenomen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen;
  • 6) als je een volgend tijdelijk contract bent aangegaan vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract (en tussentijds kan worden opgezegd);
  • 7) als de werkgever een gelijkwaardig contract aanbiedt voordat het tijdelijk contract afloopt;
  • 8) als de werkgever aanbiedt het tijdelijk contract te verlengen, voordat dat contract afloopt. Het maakt niet uit of je het aanbod accepteert.

Vergoeding bij ernstige verwijtbaarheid van uw werkgever

Als het ontslag ernstig te verwijten is aan uw werkgever, dan kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding.

Hulp inroepen van de mediator

Als je werkloos wordt, wordt vaak een mediationtraject aangeboden. Maak hiervan altijd gebruik. Zelfs als het exit-mediation betreft, kan de relatie nog zodanig worden hersteld dat het je niet eindeloos blijft achtervolgen. Het goed afsluiten van de periode, maakt ook de stap naar de nieuwe toekomst makkelijker. De mediator kan ook helpen om nieuwe richtingen te zoeken en veel informatie geven.